Sứ mệnh của chúng tôi tại iWAT là cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua hợp tác và nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường.